ردیاب

ردیاب یا GPS نشان دهنده موقعیت جغرافیایی یک نقطه، ماشین یا فرد می باشد. ردیاب نشان دهنده مختصات جغرافیایی به صورت طول و عرض جغرافیایی است و هنگامی می توان یک فرد یا خودرو را ردیابی کرد که آن فرد یا خودرو به ردیاب مجهز باشد. این ردیابی از طریق ارسال امواج ماهواره ای از دستگاه ردیاب به ماهواره و ارسال اطلاعات به سرور صورت می گیرد.